Poniżej znajdują się przykłady problemów, z którymi nasza kancelaria z powodzeniem rozwiązywała w ciągu ostatnich trzech lat:


 • • reprezentacja klientów przed organami administracyjnymi, prokuraturami, sądami powszechnymi i sądami administracyjnymi w sprawach cywilnych i handlowych, w tym przeciwko Skarbowi Państwa i m.st. Warszawie,

 • • prowadzenie spraw dotyczących płatności (w tym spraw przeciwko bankom, towarzystwom ubezpieczeniowym, wspólnotom mieszkaniowym, spółdzielniom mieszkaniowym),

 • • reprezentowanie stron w postępowaniach dotyczących bezpieczeństwa i egzekucji,

 • • pomoc w transakcjach w ramach procesu inwestycyjnego i budowlanego, w tym przygotowanie i analiza umów, reprezentowanie klientów w sporach między inwestorem a generalnym wykonawcą, a także podwykonawcami, załatwianie spraw związanych z roszczeniami z tytułu gwarancji i poręczeń,,

 • • świadczenie pełnej obsługi prawnej spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych, w tym sporów dotyczących płatności,

 • • reprezentowanie pracodawców i pracowników w sprawach związanych z prawem pracy i ubezpieczeniem społecznym (odszkodowanie, przywrócenie do pracy, uzyskanie prawa do emerytury),

 • • świadczenie kompleksowych usług korporacyjnych (w tym tworzenie, łączenie, podział i przekształcanie spółek prawa handlowego, negocjowanie i zawieranie umów sprzedaży udziałów, podwyższanie kapitału zakładowego, przygotowywanie dokumentów korporacyjnych, w tym uchwał i protokołów z zgromadzeń akcjonariuszy),

 • • przygotowywanie opinii prawnych z zakresu prawa cywilnego, handlowego i prawa pracy, a także prawa administracyjnego,

 • • prowadzenie spraw sądowych związanych z naruszeniem dóbr osobistych, odzyskiwanie długów, negocjacje i zawieranie ugód, umów i porozumień,

 • • prowadzenie spraw sądowych z zakresu prawa ochrony środowiska przeciwko Przedsiębiorstwu Państwowemu „Polskie Porty Lotnicze”,

 • • odzyskanie nielegalnie pobranych opłat za rozwiązanie wynikające z umów dotyczących wybranych produktów ubezpieczeniowych (np. tzw. „inwestycje polisowe”),

 • • odzyskiwanie nieruchomości przejętych przez państwo zgodnie z „dekretem Bieruta” i prowadzenie sporów z m. St. Warszawą w sprawie zakupu odzyskanych nieruchomości,

 • • prowadzenie spraw sądowych i mediacji w zakresie prawa rodzinnego, prawa spadkowego, podziału majątku, prawa pracy,

 • • uzyskiwanie zezwoleń na pobyt czasowy, pobyt stały i pracę dla cudzoziemców, uzyskiwanie ochrony międzynarodowej i statusu uchodźcy dla cudzoziemców, pomoc prawna w zakresie rozwoju działalności gospodarczej przez cudzoziemców w Polsce,

 • • uzyskiwanie zezwoleń na nabywanie nieruchomości w Polsce przez cudzoziemców i reprezentowanie ich w całym procesie nabywania (badanie nieruchomości, sporządzanie umów, konsultacje prawne i podatkowe),

 • • zakładanie firm, oddziałów i przedstawicielstw w Polsce, pośrednictwo w otwieraniu rachunków bankowych w Polsce dla firm, oddziałów, przedstawicielstw i nierezydentów,

 • • obsługa prawna cudzoziemców, w tym reprezentowanie klientów w sprawach o przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu.
 • MASP-LEGAL KANCELARIA RADCY PRAWNEGO  
  | ul. Świętokrzyska 30/63, 00-116 Warszawa
  +48 501 357 170
  michal.snitko@masp-legal.eu
  Copyright © Michał Snitko-Pleszko Kancelaria Radcy Prawnego
  projekt i realizacja: Aleksandr Goncharov