English
Pусский
/
/
/
/
/
Kreatywnie i skutecznie rozwiązujemy problemy prawne
Zakres świadczonych przez nas usług
Kancelaria prowadzi obsługę prawną zarówno przedsiębiorców (firm jednoosobowych, spółek cywilnych, spółek prawa handlowego, przedsiębiorców zagranicznych operujących w Polsce), wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych, fundacji, stowarzyszeń, a także klientów indywidualnych.

Świadczymy pomoc prawną w pełnym zakresie, począwszy od utworzenia dla naszych Klientów spółek, oddziałów, przedstawicielstw, poprzez doradztwo przy umowach, porozumieniach i prowadzenie negocjacji, aż po reprezentowanie naszych Klientów w sporach sądowych, mediacjach i sporach pozasądowych.

Każdy problem naszego Klienta staramy się rozwiązać poznając dogłębnie specyfikę jego działalności. Jesteśmy na placu budowy by lepiej zrozumieć istotę sporu z zakresu prawa budowlanego, przebywamy w kuchni w jednym z oddziałów sieciowej firmy gastronomicznej, by zrozumieć istotę roszczeń byłego kucharza, poznajemy kulisy pracy kierowcy w firmie transportowej, by odnieść się do zarzutów w pozwie innego kierowcy przeciwko naszemu klientowi.
Spory sądowe, administracyjne, windykacja należności
Prowadzimy spory sądowe z zakresu:
 • prawa cywilnego (w tym prawa rodzinnego, spadkowego i handlowego),
 • prawa ubezpieczeń oraz dochodzenia odszkodowania za szkody majątkowe i zadośćuczynienia za uszczerbek na zdrowiu od ubezpieczycieli, likwidacji szkody z Auto Casco i OC sprawcy, zwrotu kosztu najmu pojazdu zastępczego na czas naprawy uszkodzonego pojazdu,
 • prawa spadkowego (w szczególności stwierdzenie nabycia spadku z ustawy i testamentu, dział spadku, o zapłatę z tytułu zachowku),
 • prawa rodzinnego (w szczególności sprawy o rozwód, o alimenty, kontakty z dzieckiem, spory w zakresie ograniczenia albo pozbawienia władzy rodzicielskiej),
 • prawa spółek (uchylenie albo stwierdzenie nieważności uchwał, spory między wspólnikami, odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania spółki),
 • prawa upadłościowego i naprawczego (zgłaszanie wierzytelności i sprzeciwy co do nieuznania wierzytelności na liście),
 • prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, przywrócenie do pracy, o zapłatę wynagrodzenia i odszkodowania),
 • prawa budowlanego i nieruchomości, w tym reprezentacja przed urzędami, ustalanie stanu prawnego nieruchomości, postępowania wieczystoksięgowe, spory związane z roszczeniami stron procesu inwestycyjno-budowlanego, spory z zakresu podwykonawca - wykonawca – inwestor w ramach umowy o roboty budowlane i umowy o dzieło,
 • spory ze stosunków najmu i dzierżawy,
 • spory przed Samorządowymi Kolegiami Odwoławczymi i przed sądami powszechnymi z wniosków o ustalenie, że aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego jest nieuzasadniona albo jest uzasadniona w innej wysokości,
 • spory gospodarcze przed sądami arbitrażowymi, także reprezentując klientów w językach obcych (głównie angielskim i rosyjskim).
PROWADZIMY SPORY ADMINISTRACYJNE przed organami administracji, a także spory sądowo-administracyjne przez sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

ZAJMUJEMY SIĘ WINDYKACJĄ NALEŻNOŚCI, która obejmuje w szczególności:
 • negocjacje ugodowe, postępowania pojednawcze, oraz postępowania w ramach zawezwania do próby ugodowej,
 • postępowania sądowe,
 • postępowania zabezpieczające,
 • postępowania egzekucyjne przed komornikami.
Obsługa prawna przedsiębiorców
Oferujemy pełne i stałe wsparcie przedsiębiorców. Doradzamy naszym Klientom na każdym etapie ich funkcjonowania, począwszy od ich utworzenia (zakładanie spółek), przez stałą i doraźną obsługę prawną prowadzonej działalności gospodarczej, przekształcenia i likwidację.

Świadczymy w szczególności usługi związane z:
 • przygotowaniem, analizą i zmianami umów cywilnoprawnych (m.in. umów deweloperskich, umów o roboty budowlane i o dzieło, umów sprzedaży, umów dostawy, umów przewozu, umów leasingu, umów franchisingu, umów najmu i dzierżawy, umów licencyjnych, umów przeniesienia majątkowych praw autorskich i praw zależnych),
 • sporządzaniem ugód i porozumień,
 • obsługą i zabezpieczeniem transakcji handlowych,
 • sporządzeniem dokumentacji pracowniczej (umów o pracę, aneksów, wypowiedzeń, regulaminów pracy, wynagradzania, premiowania, regulaminów Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych),
 • sporządzaniem regulaminów sklepów internetowych i zgłaszaniem baz danych osobowych do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, reprezentacją Klientów przed tym organem,
 • sporządzaniem i modyfikowaniem umów spółek (cywilnych, jawnych, komandytowych, komandytowo-akcyjnych, partnerskich, z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjnych),
 • sporządzaniem uchwał wspólników i uchwał zarządów oraz umów sprzedaży udziałów,
 • sporządzaniem dokumentów rejestrowych spółek, w tym reprezentowaniem Klientów w ramach postępowania rejestrowego w KRS,
 • likwidacją, łączeniem, dzieleniem i przekształcaniem spółek,
 • zakładaniem oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych,
 • przeprowadzamy także szkolenia prawnicze, w szczególności na temat umów cywilnoprawnych, praw konsumenta, prawa spółek, czy praktycznego zastosowania ustawy o cudzoziemcach.
Doradztwo na rzecz osób fizycznych
Prowadzimy doradztwo na rzecz osób fizycznych, które obejmuje w szczególności:
 • Sporządzanie i opiniowanie umów (np. sprzedaży, darowizny, najmu),
 • pomoc w rozwiązywaniu i wypowiadaniu umów,
 • sporządzanie pism procesowych – m.in. pozwów, sprzeciwów od nakazów zapłaty, zażaleń, apelacji, skarg kasacyjnych, wniosków o wznowienie postępowania,
 • prowadzenie sprawy jako pełnomocnik z urzędu i świadczenie pomocy w sporządzaniu wniosków o zwolnienie od kosztów sądowych,
 • reprezentacja Klientów w sporach z organami administracji,
 • reprezentacja konsumentów w sporach z przedsiębiorcami,
 • reprezentacja pracowników w sporach z pracodawcami,
 • reprezentacja pokrzywdzonych w postępowaniu karnym jako oskarżyciel posiłkowy,
 • występujemy jako obrońca oskarżonego w postępowaniu karnym,
 • reprezentacja Klientów przed komornikami, sporządzanie powództw przeciwegzekucyjnych, zażaleń na postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności, skarg na czynności komornika,
 • pomoc w ogłoszeniu upadłości konsumenckich,
 • sporządzanie umów majątkowych małżeńskich, pomoc w umownym podziale majątku wspólnego i dziale spadku (także w ramach mediacji), dochodzenie praw do zachowku, alimentów, kontaktów z dziećmi,
 • reprezentacja naszych Klientów w postępowaniach sądowych, mających na celu uzyskanie zgody sądu na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu przy czynnościach dotyczących majątku małoletnich, a także w sprawach z wniosków o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka.
Mediacje pozasądowe
Prowadzimy mediacje rodzinne, mediacje gospodarcze, mediacje cywilne. Także w językach obcych, głównie angielskim i rosyjskim.

Mediacja może być prowadzona bez wnoszenia sprawy do sądu (pozasądowa) albo na podstawie postanowienia sądu (sądowa).

W przypadku mediacji pozasądowej mediatora wybierają strony, zgłaszając się do niego razem lub jedna ze stron zgłasza się do mediatora i prosi o kontakt w swoim imieniu z drugą stroną. Mediator kontaktuje się z drugą stroną konfliktu i przekazuje propozycję rozpoczęcia mediacji. Strony ustalają termin spotkania, a mediator proponuje neutralne dla wszystkich miejsce przeprowadzenia mediacji.

W przypadku mediacji sądowej sąd wyznacza mediatora z listy stałych mediatorów sądowych. Współpracujemy z mediatorami sądowymi. Mediator sam kontaktuje się wtedy ze stronami, zapraszając je na spotkanie. Mediacja sądowa charakteryzuje się tym, że termin realizacji oraz koszt postępowania mediacyjnego są z góry ściśle określone. Po przeprowadzeniu mediacji, mediator zobowiązany jest przekazać do sądu protokół z mediacji. Jeśli zawarta została ugoda, mediator również przekazuje ją do sądu. Po uprawomocnieniu ugody mediacyjnej, proces sądowy zostaje zakończony.

W przypadku mediacji pozasądowej, na wniosek stron, ugodę mediacyjną również można uprawomocnić w sądzie.


1. Mediacje w sprawach rodzinnych

Mediacje rodzinne dotyczą np. rozwodu, separacji, ustalenia kontaktów z dziećmi, alimentów oraz wszelkich innych spraw pomiędzy członkami rodziny. Różne sprawy rodzinne mogą być przedmiotem mediacji rodzinnej. Może ona dotyczyć pojednania pary małżeńskiej, separacji, rozwodu, zaspokojenia potrzeb rodzinnych, alimentów, władzy rodzicielskiej, ustalenia kontaktów z dziećmi, podziału majątku w przypadku decyzji o rozwodzie lub separacji. Warto jednak podkreślić, że mediacja nie jest jednoznaczna z orzeczeniem rozwodu lub separacji. Jedyną

2. Mediacje gospodarcze

Mediacje gospodarcze to wszelkiego rodzaju sprawy powstałe pomiędzy przedsiębiorcami. Mogą to być spory o zapłatę, o nieterminowe wykonanie zobowiązania, sposób korzystania z nieruchomości, zwrot zaległego zobowiązania pieniężnego itp. Mediacje gospodarcze stwarzają zainteresowanym szansę rozwiązania sporu bez udziału sądu. Najważniejszą zaletą postępowania mediacyjnego są jego niskie koszty i krótki czas rozwiązania problemu. Nie bez znaczenia jest też poufność procesu.

3. Mediacje w sprawach cywilnych

Mediacje w sprawach cywilnych obejmują bardzo szeroki wachlarz spraw. Wszystkie wcześniej wymienione sprawy rodzinne ale także sprawy o dział spadku, sąsiedzkie, o zapłatę, pracownicze. Mieszczą się tu wszystkie spory o sprawy materialne ale także o niematerialne (np. znieważenie, zniesławienie), sprawy gospodarcze, oświatowe a także sprawy o szerokim zasięgu społecznym – np. międzykulturowe czy przygraniczne.
Obsługa prawna cudzoziemców
Świadczymy pełną obsługę prawną podmiotów zagranicznych. Naszą mocną stroną jest obsługa w języku angielskim i rosyjskim, dlatego dużą część naszych Klientów stanowią obcokrajowcy.

W szczególności zapewniamy:

 • obsługę prawną inwestycji zagranicznych w Polsce (inwestycji kapitałowych, nieruchomościowych i innych),
 • doradztwo prawne dla działających w Polsce przedsiębiorstw zagranicznych, oddziałów przedsiębiorców zagranicznych i spółek z kapitałem zagranicznym,
 • dostosowywanie podmiotów zagranicznych działających w Polsce do polskich wymogów prawno-administracyjnych,
 • pomoc prawną we wprowadzaniu produktów zagranicznych na rynek polski,
 • obsługę prawną zatrudniania cudzoziemców, i legalizacji ich pobytu w Polsce,
 • uzyskiwanie zezwoleń (i innych wymaganych przepisami prawa decyzji administracyjnych) koniecznych do prowadzenia działalności/inwestowania na terytorium Polski (np. zezwolenia MSWiA na nabycie nieruchomości czy udziałów w spółkach będących właścicielem nieruchomości),
 • obsługę prawną procesów karnych w zakresie przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu,
 • doradztwo prawne w zakresie outsourcingu usług i pracy na terytorium Polski.
Sporządzanie opinii prawnych
Prowadzimy doradztwo na rzecz osób fizycznych:

Opinia prawna stanowi rodzaj porady prawnej udzielanej w formie pisemnej. Ta forma pomocy prawnej polecana jest w sytuacjach bardziej skomplikowanych. W takich przypadkach zachodzi zazwyczaj potrzeba przekazania klientowi wielu informacji, a to powoduje, że racjonalnym rozwiązaniem staje się przekazanie tychże informacji w formie pisemnej.

Sporządzamy opinie prawne, memoranda, a także informacje prawne także w językach obcych, w tym w językach angielskim i rosyjskim.

W języku prawniczym występują takie sformułowania, jak np.: opinia do umowy, opinia z zakresu prawa pracy, opinia podatkowa czy też opinia o braku podstaw do wniesienia środka zaskarżenia. Ostatnia z wymienionych ma nawet w pewnym zakresie wyodrębnienie normatywne, gdy sporządzana jest przez pełnomocnika z urzędu w celu oceny zasadności wniesienia środka zaskarżenia
Masz problem prawny, a nie masz czasu do nas przyjść?
Jako nowoczesna kancelaria udzielamy porad prawnych on-line.
MASP-LEGAL KANCELARIA RADCY PRAWNEGO  
| ul. Świętokrzyska 30/63, 00-116 Warszawa
+48 501 357 170
michal.snitko@masp-legal.eu
Copyright © Michał Snitko-Pleszko Kancelaria Radcy Prawnego
projekt: Aleksandr Goncharov | realizacja: Sebastian Kotarski